Start

KvinnaVi anser att det i dag dominerande sättet att se på samhällsutvecklingen i stort, och på hur en bra framtid ska byggas, har allt uppenbarare brister.

Detta speglas också i synen på ledarskap och på hur olika verksamheter bör organiseras.

Vi ser samtidigt hur en ny syn på människan och samhället börjar växa fram. Ett synsätt som hör samman med ett ledarskap där tilltron till människans framsynthet, vilja till ansvarstagande och skapande förmåga är fundamental.

Vi tror på de möjligheter som öppnar sig när detta ledarskap omsätts i praktiken.