Vår grund

Hillesgårdsakademin tror på människan

Det är mycket som oroar i vår tid. Akuta kriser och farhågor av allehanda slag skapar en speciell stämning på ytan. Mycket tvärsäkerhet och aggressioner exponeras i debatten.

Men på ett stillsammare och personligare plan väcker den rådande stämningen också hos många en dröm om att lämna ett bättre och konstruktivare bidrag till samhället och utvecklingen. Innerst inne längtar de allra flesta efter en ljus framtid.

 

En ljus framtid är möjlig

Det är här Hillesgårdsakademin kommer in. Vi vänder oss till både privata och offentliga verksamheter och till ledarna i dessa verksamheter. Vi tror att det i många – kanske de flesta – företag och organisationer idag finns en utvecklingskraft som inte är fullt förstådd och förverkligad. Det här har att göra med att ledarskapet inte i tillräcklig grad förmår frigöra och få konstruktiv utväxling på den mänskliga och gemensamma organisatoriska potential som finns. Därför har Hillesgårdsakademin utvecklat och utvecklar sätt att stötta den transformation som ofta behövs för att en verksamhet verkligen ska kunna komma till sin fulla, konstruktiva rätt. Och därför är Hillesgårdsakademins vision En ljus framtid är möjlig.

En näringsdrivande stiftelse med syftet som ankare

Hillesgårdsakademin är en kommersiell verksamhet som har valt stiftelseformen som juridisk person. Skälet till att vi valt denna form är att …

… syftet med verksamheten ska utgöra ett ankare för utvecklingen under lång tid framåt. Detta underlättas av stiftelseformen med dess fastställda stadgar.

… ägarintressen, i form av t.ex. utdelningar och eventuell försäljning av verksamheten, inte ska vara möjliga. Dessa incitament leder nämligen lätt till fokus på vinstmaximering och tillväxt för att ge bättre avkastning till ägarna över tid. Vi önskar att verksamheten ska ha möjlighet att ”vecklas ut” på ett levande sätt i den takt och i den riktning som vill bli till.

Vi ser det som att Hillesgårdsakademin äger sig själv, och om vi betraktar Hillesgårdsakademin som en organism så är vi satta att hjälpa den att utvecklas till det den ska bli.

Hillesgårdsakademins syfte

Vi vill alltså undvika att vinstintresset ska vara det som är styrande för beslutsprocesser i Hillesgårdsakademins verksamhet, och istället skapa förutsättningar för att det är stiftelsens syfte som är det centrala. Vårt syfte beskrivs i stiftelsens stadgar och här är ett utdrag ur ändamålsparagrafen:

”Stiftelsen Hillesgårdsakademin har till ändamål att föra människor samman i syfte att stärka skapandet av den ljusa framtid som är möjlig. Institutionella och andra innovationer ska katalyseras genom stöd till den personliga mognadsutveckling som möjliggör ett ledarskap som är grundat i och frigör gruppens kraft och framtidsmottagliga kreativitet.”

Vi vill bidra till att människorna i organisationer blir bättre versioner av sig själva så att de därmed blir klokare och fattar bättre och mer omdömesgilla beslut i de verksamheter inom vilka de är engagerade.

Klippan och Stockholm

Vår postadress är Klippan och det är också på Hillesgården mellan Klippan och Ängelholm i nordvästra Skåne, som vi håller till under de fysiska modulerna av programmet Banbrytande Ledarskap. 

Vi som är programledare och konsulter i Hillesgårdsakademin bor dock i Stockholmsområdet, så mycket av vår verksamhet utgår därför från Stockholm.

Hillesgårdsakademin tror på människan

Det är mycket som oroar i vår tid. Akuta kriser och farhågor av allehanda slag skapar en speciell stämning på ytan. Mycket tvärsäkerhet och aggressioner exponeras i debatten.

Men på ett stillsammare och personligare plan väcker den rådande stämningen också hos många en dröm om att lämna ett bättre och konstruktivare bidrag till samhället och utvecklingen. Innerst inne längtar de allra flesta efter en ljus framtid.

 

En ljus framtid är möjlig

Det är här Hillesgårdsakademin kommer in. Vi vänder oss till både privata och offentliga verksamheter och till ledarna i dessa verksamheter. Vi tror att det i många – kanske de flesta – företag och organisationer idag finns en utvecklingskraft som inte är fullt förstådd och förverkligad. Det här har att göra med att ledarskapet inte i tillräcklig grad förmår frigöra och få konstruktiv utväxling på den mänskliga och gemensamma organisatoriska potential som finns. Därför har Hillesgårdsakademin utvecklat och utvecklar sätt att stötta den transformation som ofta behövs för att en verksamhet verkligen ska kunna komma till sin fulla, konstruktiva rätt. Och därför är Hillesgårdsakademins vision En ljus framtid är möjlig.

En näringsdrivande stiftelse med syftet som ankare

Hillesgårdsakademin är en kommersiell verksamhet som har valt stiftelseformen som juridisk person. Skälet till att vi valt denna form är att:

Syftet med verksamheten ska utgöra ett ankare för utvecklingen under lång tid framåt. Detta underlättas av stiftelseformen med dess fastställda stadgar.

Ägarintressen, i form av t.ex. utdelningar och eventuell försäljning av verksamheten, inte ska vara möjliga. Dessa incitament leder nämligen lätt till fokus på vinstmaximering och tillväxt för att ge bättre avkastning till ägarna över tid. Vi önskar att verksamheten ska ha möjlighet att ”vecklas ut” på ett levande sätt i den takt och i den riktning som vill bli till.

Vi ser det som att Hillesgårdsakademin äger sig själv, och om vi betraktar Hillesgårdsakademin som en organism så är vi satta att hjälpa den att utvecklas till det den ska bli.

Hillesgårdsakademins syfte

Vi vill alltså undvika att vinstintresset ska vara det som är styrande för beslutsprocesser i Hillesgårdsakademins verksamhet, och istället skapa förutsättningar för att det är stiftelsens syfte som är det centrala. Vårt syfte beskrivs i stiftelsens stadgar och här är ett utdrag ur ändamålsparagrafen:

”Stiftelsen Hillesgårdsakademin har till ändamål att föra människor samman i syfte att stärka skapandet av den ljusa framtid som är möjlig. Institutionella och andra innovationer ska katalyseras genom stöd till den personliga mognadsutveckling som möjliggör ett ledarskap som är grundat i och frigör gruppens kraft och framtidsmottagliga kreativitet.”

Vi vill bidra till att människorna i organisationer blir bättre versioner av sig själva så att de därmed blir klokare och fattar bättre och mer omdömesgilla beslut i de verksamheter inom vilka de är engagerade.

Klippan och Stockholm

Vår postadress är Klippan och det är också på Hillesgården mellan Klippan och Ängelholm i nordvästra Skåne, som vi håller till under de fysiska modulerna av programmet Banbrytande Ledarskap. 

Vi som är programledare och konsulter i Hillesgårdsakademin bor dock i Stockholmsområdet, så mycket av vår verksamhet utgår därför från Stockholm.

En kamp mellan en ny och en gammal ordning

iMAGO-cellerna finns från början i en larv och de bär potentialen till den framtida fjärilen. När tiden är inne aktiveras iMAGO-cellerna för att fjärilen ska kunna utvecklas och när det händer utspelas en kamp inuti larven. En kamp mellan den gamla ordningen och den nya fjärilslogiken. Larvens immunförsvar attackerar de nya cellerna, och därmed den banbrytande idén om en totalt annorlunda framtid.

Vi har valt iMAGO som namn på vår konsultverksamhet för att vi vill stärka  de individer och grupper som likt iMAGO-celler finns i våra verksamheter och i vårt samhälle och som med sitt agerande och sitt varande bär en framtida ”fjärilsversion” av den verksamhet man ansvarar för.

Vila i den tillit som skapar världen

Vi tenderar ju att vara innovativa ”bakifrån” och vår kreativitet utgår då från det vi redan upplevt och erfarit. Denna typ av kreativitet leder dock endast till varianter på samma tema. Vill man vara banbrytande krävs en nyskapande kreativitet som istället utgår från de idéfrön från framtiden som finns i och runt oss redan nu.

Och för att göra det kan vi få hjälp av metaforen med larven, fjärilen och iMAGO-cellerna:

1.På samma sätt som iMAGO-cellerna blir attackerade av larvens immunförsvar, kan nya idéer och tankesätt kan bli motarbetade i alltför rigida organisatoriska system. Det som gör att iMAGO-cellerna i larven kan ”vinna” över larvens immunförsvar och transformera larven till en fjäril, är att de hittar varandra.

2.iMAGO-cellerna (precis som vilken annan cell, eller vilket frö som helst) bär redan informationen i sig. De vet redan. Jobbet de har att göra är att lita på den kunskapen och orka stå emot det rådande systemets kraft. Att vila i den tillit som skapar världen, som Karin Boye skrev.

Hillesgårdsakademin vänder sig till iMAGO-celler. Till dig som känner att du bär på koden till något som vill bli till och till dig som vill utforska det tillsammans med andra, så att du kan bli en möjliggörare för en utveckling som öppnar för något helt nytt.